Dokumenty do pobrania

 • Formularz
 • Regulamin
 • Statut

Przydatne linki

WITAMY

Ave

3 września 2022 r.

Nasze Stowarzyszenie wraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze, adopcyjne do udziału w Turnieju. Mnóstwo atrakcji, super zabawa, mega jedzenie.

Szczegóły i zapisy pod numerem telefonu: 883-969-680

TURNIEJ_2022.png

 

 

 

 

 

loga.png

Informujemy, że realizacja projektu pn.: „Tęczowa Świetlica” (nr RPSL.09.02.05-24-05H3/18)współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyła się dnia 30.06.2022r.W związku z tym wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w zajęciach opiekuńczo-dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 z terenu powiatu cieszyńskiego proszone są okontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 509 834 977 lub mailowy: biuro@teczowaprzystan.cieszyn.pl

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” świadczy instytucjonalnągotowość dla 15 osób w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu. Powyższe działania będąrealizowane gdy pojawi się zapotrzebowanie, chęć udziału ze strony uczestników.

Informujemy, iż od 1 werześnia 2022r. projekt "Mądra pomoc daje moc" zaprasza uczestników do kontynuacji udziału w zaplanowanych formach wsparcia (po wakacyjnej przerwie)

W związku z powyższym informujemy, iż zostały ustalone wrześniowe terminy konsultacji psychologicznych tj:

- 01.09.2022r.

- 08.09.2022r.

- 15.09.2022r.

- 22.09.2022r. 

w godzinach od 15.00 do 19.00

W celu umówienia się ze specjalistą proszę dzwonić pod nr: 790 531 098

 

 

 

Nasz numer konta bankowego:
58 1090 1782 0000 0001 1652 0926

 

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją Non profit, oznacza to, że członkowie Stowarzyszenia za swoje zaangażowanie nie otrzymują wynafrodzenia, pracują społecznie na rzecz dobra i rozwoju naszego Stowarzyszenia.Wszystkie dochody, jakie otrzymujemy (składki członkowskie, darowizny, zbiórki publiczne, sponsoring) są przeznaczane na rozwój Stowarzyszenia. Od 2016 roku posiadamy status organizacji pozytku publicznego, co między innymi uprawnia nas do otrzymywania 1% podatku od podatników w rozliczeniu rocznym PIT. Zachęcamy do przekazania dla naszego Stowarzyszenia swojegi 1% podatku, który przeznaczamy na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

Nasze główne działania to:

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego Tęczowa Świetlica dla 25 dzieci,

- prowadzenie mieszkań dla pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej lub w trudnej sytuacji życiowej,

- organizowanie wypoczynku dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i adopcji,

- organizowanie szkoleń i grup wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych,

- organizowanie spotkań dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej z ich rodzicami biologicznymi i innymi bliskimi osobami dziecku,

- organizowanie spotkań integracyjnych dla rodzin i dzieci,

- współpraca z organizatorem pieczy zastępczej na rzecz rodzin zastępczych,

- organizowanie wsparcia psychologicznego dla dzieci i opiekunów/rodziców,

- udzielanie korepetycji z jezyka angielskiego i matematyki dla dzieci w ramach zajeć świetlicowych,

- pomoc w nauce dzieciom w miejscu ich zamieszkania (20 dzieci objetych pomocą w nauce),

- organizowanie imprez plenerowych dla całych rodzin w ramach integracji i wymiany doswiadczeń,

- coroczne organizowanie akcji mikołajkowej "Spełnij z Mikołajem dziecięce marzenie", w ramach której od kilku lat dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu cieszyńskiego  otrzymują prezenty od swiętego Mikołaja,

- pomoc rodzinom i doradztwo w trudnych sytuacjach życiowych.

 

loga.png

 

Projekt „MĄDRA POMOC DAJE MOC” 

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań”

w partnerstwie z firmą PROJEKTOWNIA Ewelina Czepczar-Figielska

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród 56 (34K, 22M) osób z rodzin zastępczych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu cieszyńskiego oraz dzieci i młodzieży przebywających w tych rodzinach w terminie 01.11.2021-31.03.2023r.

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 32

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 32

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 2

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 1

 

Wartość projektu: 426.412,50 zł; wysokość wkładu Unii Europejskiej: 362 450,62 zł

 

Regulamin_projektu_Mdra_pomoc_daje_moczaczniki.pdf

Oświadczenie RODO MĄDRA POMOC

Deklaracja uczestnictwa MĄDRA POMOC

Regulamin rekrutacji MĄDRA POMOC

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Projekt „TĘCZOWA ŚWIETLICA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań”

Celem projektu jest zapewnienie organizacji czasu wolnego 25 dzieci i młodzieży (15 K,10 M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez udział w zajęciach świetlicy terapeutycznej. Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych dla 25 dzieci i młodzieży (15K, 10M) z rodzin zastępczych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym/ wykluczonych terminie od 01.05.2019r. do 31.10.2021r. z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez udział w zajęciach w świetlicy opiekuńczo-podwórkowej.

Uczestnicy projektu w ramach przewidzianych w jego ramach działań będą mogli skorzystać z: pomocy w nauce (korepetycje dla dzieci i młodzieży), grupie wsparcia, konsultacjach psychologicznych oraz w warsztatach zajęciowych dla rodzin.

Planowane efekty:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 25

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 25

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 15

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 15

wartość projektu: 400.056,25 zł; wysokość wkładu Unii Europejskiej: 372.052,31 zł

W przypadku pytań dotyczących realizacji projektu zapraszamy do kontaktu z koordynatorem pod nr tel.: 733960444.

 

loga.png

 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” z Cieszyna realizuje projekt pn.: „Tęczowa Świetlica” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Projekt zakłada utworzenie świetlicy w budynku GOKSIR GUMNA, przy ul. Dolnej 5, 43-426 Dębowiec, dla 25 dzieci i młodzieży (15K,10M) pochodzących z pieczy zastępczej oraz rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku 6-18 lat z terenu powiatu cieszyńskiego. Świetlica będzie funkcjonować 4 godziny dziennie we wszystkie dni robocze.

W świetlicy zostanie zatrudniony opiekun/wychowawca oraz terapeuta, którzy będą sprawować opiekę nad dziećmi przebywającymi na świetlicy. Planuje się prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci, wycieczek, zajęć wyrównawczych, itp. Dzieci będą otrzymywały wyżywienie podczas pobytu na świetlicy. Podczas miesięcy wakacyjnych oraz ferii zimowych w świetlicy planuje się organizację półkolonii przez 8 godzin dziennie. Termin realizacji projektu: 01.05.2019r.-31.10.2021r.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od.02.11.2020r. do 10.12.2020r. poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych (dostępne w zakładce „dokumenty do pobrania”) w siedzibie Stowarzyszenia, Cieszyn, ul. Bielska 92 lub mailowo na adres e-mail: biuro@teczowaprzystan.cieszyn.pl 

 

W przypadku pytań dotyczących realizacji projektu zapraszamy do kontaktu z koordynatorem pod nr tel.: 733222609.

 

 

Beztytuu.png

 

Projekt pn. „Tworzymy przyszłość dzieci i młodzieży”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informujemy, że projekt „Tworzymy przyszłość dzieci i młodzieży” zakończył się w dniu 31.12.2018 roku. Został pozytywnie zatwierdzony końcowy wniosek o płatność z dniem 25.03.2019r. W związku z powyższym wszystkie osoby, które po zakończeniu realizacji projektu są w dalszym ciągu zainteresowane uczestnictwem w realizowanych w jego ramach  działaniach, takich jak:

- Skorzystanie z mieszkania wspomaganego;

- Szkolenie, warsztaty zajęciowe dla rodzin;

- Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci i młodzieży;

- Pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży;

- Konsultacje psychologiczne dla rodziców;

- Specjalistyczne szkolenia z zakresu FASD oraz Traumy

proszone są o kontakt telefoniczny (509834977) bądź mailowy (biuro@teczowaprzystan.cieszyn.pl).

Beneficjent świadczy instytucjonalną gotowość dla 42 osób w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu. Powyższe działania będą realizowane gdy pojawi się zapotrzebowanie, chęć udziału ze strony uczestników.

 

 

IX Turniej Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

W sobotę 27 maja 2017 r. w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie – Domu Dziecka w Międzyświeciu odbył się IX Turniej dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych, obecni byli również opiekunowie z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu. Nasze Stowarzyszenie podjęło się zorganizowania Turnieju już po raz czwarty. Przez cały okres przygotowań i oczywiście w trakcie imprezy pomagali nam pracownicy zespołu ds pieczy zastępczej z PCPR Cieszyn i pracownicy domu dziecka w Międzyświeciu, za co serdecznie dziękujemy. W Turnieju wzięło udział ponad 200 osób.

Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze powiatu w osobach Pana Starosty Janusza Króla, Wicestarosty Pani Marii Cieślar i Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Ludwika Kuboszka obecne były także Pani Anna Suchanek, radna powiatowa, wiceprzewodnicząca komisji zdrowia i pomocy społecznej, Pani Kazimiera Kawulok Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie i Pani Beata Macura Sekretarz Gminy Skoczów, wśród gości obecni byli także kuratorzy z zespołu kuratorskiej służby sądowej Sądu Rejonowego w Cieszynie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Bardzo cieszymy się, że jest zainteresowanie wśród rodzin zastępczych i adopcyjnych Turniejem, który umożliwia rodzinom wzajemne poznanie się, wspólną integrację i wymianę doświadczeń.

Turniej był współfinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego.

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało duże wsparcie od darczyńców, a wśród nich byli:

  Firma Polsprzęt Janusz Morawiec z Goleszowa

  Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą w Bielsku - Białej

  Firma SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o. z Ustronia

  Firma Diehl Metering Sp. z o. o. z Bażanowic

  Praktyka Lekarska NZOZ Kostka Mrózek Pecold Spółka Partnerska z Goleszowa

  Firma Trumpf Mauxion Schocolates ze Skoczowa

  Firma Canea z Ogrodzonej

  Sieć Sklepów Lewiatan z Międzyświecia

  Hotel Gołębiewski z Wisły

  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie

  Offsetdruk i Media z Cieszyna

  Firma Fameks z Goleszowa

  Kafeteria u Maciejów z Goleszowa

  Cukiernia Aleksander z Chybia

  Cukiernia Bajka z Górek Wielkich

  Bank Spółdzielczy ze Skoczowa

  Bank WBK z Cieszyna

  Spółdzielnia Mleczarska w Bażanowicach

  Sklep STX z Cieszyna

  PZU Cieszyn

  Auto – As Olga Pawelska - Ośrodek szkolenia kierowców z Ustronia

  Stołówka Maja z Międzyświecia

  Firma Pilch producenta zabawek z drewna z Ustronia

  Wydział Kultury, Sportu Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardzo serdecznie dziękujmy za pomoc i zaangażowanie Pani Barbarze Lasoń dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu

Sołtysowi z Międzyświecia, Panu Robertowi Pawelskiemu za muzyczną oprawę imprezy, wolontariuszom za prowadzenie zabaw i pomoc w organizacji imprezy i wszystkim wychowankom domu dziecka w Międzyświeciu, którzy pomagali w przygotowaniu tego Turnieju.

Zdjęcia i film z Turnieju poniżej: 

https://goo.gl/photos/xvQLggh6P2JPxajC7

http://telewizja.ox.pl/wideo,37311,turniej-rodzin.html

Konferencja współorganizowana z UŚ Cieszyn

IV nasza wspólna Konferencja z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie pt. Specjalne potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin zaangażowanych w pieczę zastępczą., która odbyła się w dniu 8 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim w CieszynieKonferencja była skierowana przede wszystkim dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, osób pracujących z rodzinami zastępczymi i placówek opiekuńczo-wychowawczychSwoją obecnością na konferencji zaszczycili nas Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar, przewodniczący rady powiatu cieszyńskiego, Ludwik Kuboszek, radna powiatowa Anna Suchanek oraz przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli także P. Kazimiera Kawulok dyrektor PCPR w Cieszynie wraz z pracownikami zespołu ds pieczy zastępczej, kuratorzy sądowi z zespołu kuratorskiej służby sądowej dla nieletnich w Cieszynie, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu powiatu, a także rodziny zastępcze i adopcyjne.
Celem tegorocznej Konferencji było całościowe spojrzenie na rodzinę poprzez pryzmat jej nowych członków. Prelegentami byli praktycy, osoby na co dzień pracujące z rodzinami zastępczymi, a wśród nich byli:P. Joanna Luberacka – Gruca, ekspert koalicji na Rzecz rodzinnej Pieczy Zastępczej w Warszawie, która mówiła o tym jak pracować z dzieckiem po traumie i stracie. P. Joanna jest współautorką publikacji wydanej przez Rzecznika Praw Dziecka „Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym” oraz publikacji Koalicji "Raport z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej". Od 2001 r. kieruje Fundacją Przyjaciółka, od 2004 r. współpracuje ze związkiem stowarzyszeń Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, jest również członkiem zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Od 2011 r. jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka.P. Adrianna Sychrova z Uniwersytetu w Pardubicach Republika Czeska, na co dzień jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Pardubickim, ale pracuje także z dziećmi porzuconymi, przygotowując je m.in. do adopcji., która mówiła o "Wsparciu dla rodzin zastępczych w Republice Czeskiej" P. Barbara Wójtowicz - Kunc, pracująca z rodzinami zastępczymi, trener kandydatów na rodziny zastępcze, na co dzień pracująca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie mówiła o potrzebach dzieci objętych pieczą zastępczą.Głos zabrali również praktycy, (wśród nich dwie mamy zastępcze) którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w opiece nad dziećmi, o swojej historii opowiedziała pełnoletnia wychowanka rodziny zastępczej. Konferencja można powiedzieć była żywą lekcją pokory, jaką jest niełatwa funkcja byciem rodziną zastępczą czy adopcyjną mówiła w podsumowaniu konferencji Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Ratajczak.Konferencja jest kontynuacją wzajemnej współpracy Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Stowarzyszenia Tęczowa Przystań. Podczas konferencji dokonano uroczystego otwarcia sali terapeutyczno-fokusowaej, która będzie służyć zarówno studentom w lepszym przygotowaniu się do zawodu pedagoga, ale i dla dzieciom podczas różnego rodzaju zajęć na Uczelni mówiła dr Dorota Prysak z Zakładu Pedagogiki Specjalnej UŚ, współorganizatorka konferencji. Otwarcia sali dokonali rektor Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan WeiNoE UŚ w Cieszynie prof. dr hab. Zenon Gajdzica i Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Ciślar.   

 

FOTOREPORTAŻ W GALERII

Mikołajki 2016

W dniu 12 grudnia 2016 r w Sali OSP Cieszyn Bobrek odbyły się Mikołajki, w których wzięło udział około 100 osób, w tym 60 dzieci i 40 rodziców i opiekunów. Podczas Mikołajek przygotowaliśmy dla dzieci niespodzianki, m. in. strojenie choinki, kolędowanie, zabawy dla dzieci. Najważniejszym punktem tego miłego świętowania było przybycie Świętego Mikołaja. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci i dorosłych upominkami i słodyczami. Był również poczęstunek dla wszystkich uczestników. Ta wspaniałą impreza mogła się odbyć dzieki naszym wspaniałym sponsorom i przyjaciołom, wśród nich znaleźli się:

Bank Spółdzieczy ze Skoczowa

Firma CANEA z Ogrodzonej

Firma Mauxion Schocolates ze Skoczowa

Firma Megat z Goleszowa

Piekarnia Betlhehem z Pierśćca

Stowarzyszenie OLZA z Cieszyna

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji

Mendelez Polska z Cieszyna

RKS Goleszów

Fameks Goleszów

Kargo Goleszów

Piękną choinkę podarował Burmiostrz Skoczowa.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ludziom Stowarzyszenia, którzy przyczynili sie do zorganizowania Mikołajek:)

Zobacz fotoreportaż z Mikołajek w galerii.

Zaproszenie

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań i

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

zapraszają na konferencję

pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Janusza Króla

I Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Prof. dr hab. Zenona Gajdzicy

Szukanie dróg wyjścia ze stygmatu dziecka „Gorszego Boga”

w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym i jego konsekwencje. 

3 listopada 2015 o godz. 10.00-14.00 

Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62

Ideą konferencji jest nawiązanie i kontynuacja tematu życia w naznaczeniu stygmatami

oraz szukanie możliwości przeciwdziałania życiu w zredukowanej rzeczywistości.

Zapraszamy na Turniej Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych, który odbędzie się dnia 20 czerwca 2015 r., na Campingu Olza w Cieszynie, Al. Łyska 17. Początek imprezy o godz. 12.45. Serdecznie zapraszamy. Zapisy telefoniczne do 5 czerwca (nr tel. na stronie internetowej).


Zadania realizowane przez Stowarzyszenie w 2015 r.

1. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, termin realizacji zadania w okresie od 20.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Turniej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów, termin  imprezy 20.06.2015 r.

3. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutycznych i wspierających dla dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych mających na celu wzrost ich umiejętności samodzielnego życia, właściwej organizacji czasu wolnego i integracji ze społeczeństwem, termin realizacji zadania w okresie od 20.01.2015 r. do 20.12.2015r.

 

 

Informacje

Stowarzyszenie Rodziców Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" w Cieszynie powstało z inicjatywy rodziców zastępczych
i adopcyjnych 4 maja 2011 roku. nr KRS 0000385325

Stowarzyszenie, jako główny cel postawiło sobie wspieranie
i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integrację środowiska związanego z pieczą zastępczą.

Stowarzyszenie organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin, wyjazdy integracyjne, szkolenia a także wypoczynek wakacyjny. Zarząd Stowarzyszenie pozyskuje środki na finansowanie swoich celów od sponsorów, osób fizycznych oraz firm,a także z dotacji

NASZE LOGO:

(czyli SKĄD i DLACZEGO)aktualnosci.jpg

Oto nasze LOGO. Od tej pory pod tym sztandarem chcemy zrobić coś dla nas - dla rodzin a przede wszystkim - dla Dzieci.

Co oznacza nasze LOGO?
Jesteśmy rodziną stworzona na bazie "PRZYMIERZA" - przymierza
z Dzieckiem, Jego Korzeniami- czyli Rodziną Biologiczną,
z Pracownikami Społecznymi oraz Sądem - który w imieniu naszego Państwa zatwierdza to Przymierze. Dajemy Dziecku to, co do tej pory utraciło. Dajemy Przystań ale też stabilny Dach nad Głową. Nad tym wszystkim czuwa nasze Przymierze - Przymierze bycia Rodziną Zastępczą lub Adopcyjną.Taki jest zamysł tego Loga.

REALIZOWANE PROJEKTY:


Projekty 2014 r.

1. Szkolenia profilaktyczne w zakresie wspierania rodziny zastępczej i adopcyjnej, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz integracja dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

2. Turniej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów, rozpowszechnianie rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego.


Projekty 2013 r.

W 2013 r. realizujemy 2 projekty współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

1. „Skrzywdzone dziecko pod parasolem pomocy”

W tym projekcie 13 osób uczestniczyło i otrzymało zaświadczenia o uczestniczeniu w cyklu warsztatów, pt „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, wg koncepcji T. Gordona i programu A. Faber i E. Mazlish. Jest również prowadzona grupa wsparcia oraz indywidualne konsultacje dla rodzin.

2. „Lokalne rozpowszechnianie i promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej”

Projekt ma na celu rozpowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego w Powiecie Cieszyńskim. W związku z powyższym przygotowaliśmy ulotki i zorganizowaliśmy konferencję wspólnie z Uniwersytetem Śląskim. Planujemy również przygotować kalendarze na następny rok. Chcemy dotrzeć do osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym.


Projekty 2012 r.

W 2012 r. zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, pt. „Szkolenie dla rodzin zastępczych, pomocowych i adopcyjnych. Kompleksowe poradnictwo dla rodzin zastępczych, pomocowych i adopcyjnych”. Szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych ukończyło i otrzymało kwalifikację 12 osób. Odbywały się również indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym oraz grupa wsparcia dla rodzin. Zorganizowaliśmy również 4 wyjazdy weekendowe, terapeutyczne dla dzieci do Nieledwii, które odbywały się raz w miesiącu od września do grudnia. W wyjazdach wzięło udział w sumie około 25 dzieci.


WIADOMOŚCI

W dniu 15. 04. 2013 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się konferencja „ Dziecko – rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na normalne życie”. Organizatorem spotkania był Zakład Pedagogiki Specjalnej i Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań”. Ideą pierwszej wspólnej inicjatywy było budowanie pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz ukazanie blasków i cieni sprawowania opieki zastępczej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele rady powiatu, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, pracownicy lokalnych ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, poradni sychologiczno-pedagogicznej, oraz Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Cieszynie, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, rodziny zastępcze, studenci UŚ. Słowa wstępu wygłosili dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  dr hab. prof UŚ Zenon Gajdzika, Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji dr.hab.prof UŚ Urszula Szuścik, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Pilch, dyrektor PCPR Kazimiera Kawulok. Obecna była również pani Anna Suchanek radna powiatu cieszyńskiego, przewodnicząca komisji zdrowia i polityki społecznej. Wśród prelegentów byli specjaliści pracujący z rodzinami zastępczymi. Marzena Kłapcia z Towarzystwa Psychoprofilaktycznego z Bielska Białej, która omówiła na przykładzie doświadczeń własnych cechy jakie powinni posiadać rodzice zastępczy oraz warunki,  które powinny zaistnieć by praca korekcyjna nad dzieckiem w pieczy zastępczej była skuteczna. P. Jolanta Dróżdż – Stoszek psycholog zespołu poradni pedagogiczno- psychologicznych w Cieszynie omówiła studium przypadku dziecka z zespołem zaburzonych więzów . P. Lucyna Legierska dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Cieszynie ukazała i umotywowała potrzebę instytucjonalnego wsparcia dla  rodzin zastępczych. Lek med. Krystyna Dzwonek – Madecka ordynator oddziału rehabilitacyjnego szpitala śląskiego w Cieszynie omówiła w ciekawy i dostępny sposób problem FAS. Tomasz Brawański logopeda zwrócił uwagę na role komunikacji w pracy wychowawczej. Kurator Sądu Rejonowego P. Ilona Klyszcz –Staroń dała obraz problemów rodzicielstwa zastępczego widzianych z punktu widzenia pracowników wydziału sądu rodzinnego i nieletnich Warto zwrócić uwagę na wystąpienie dr Doroty Prysak, która zasygnalizowała rożne formy terapii a szczególnie nowego nurtu zwracającego uwagę na rolę okresu prenatalnego i okołoporodowego w pracy korekcyjnej z dzieckiem.

 W drugiej części konferencji wypowiedziały się rodziny zastępcze i adopcyjne dzieląc się swoimi doświadczeniami. Głos zabrała Lidia Janczar, Agnieszka Olborska i Bogumiła Sikora która prowadzi pogotowie rodzinne. Pani Bogumiła Sikora zwróciła się z apelem o szukanie rodziny zastępczej lub utworzenie zawodowej rodziny zastępczej dla sześcioletniej niepełnosprawnej dziewczynki, dla której tylko wychowanie w rodzinie gwarantuje dalszy rozwój i wyrównywanie deficytów rozwojowych. W ostatniej części spotkania p. Jadwiga Rycko przedstawiła ofertę powiatu dla wychowanków pieczy zastępczej. Natomiast Małgorzata Ratajczak prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” zaprezentowała działania stowarzyszenia w trzech nurtach wsparcie – integracja – promocja rodzicielstwa zastępczego.


 

Informujemy, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.00 odbywają się zebrania Zarządu Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane naszą działalnością serdecznie zapraszamy.
Podczas zebrań omawiane są sprawy bieżące Stowarzyszenia oraz planowane są kolejne podejmowane działania.