Od 1 stycznia 2022 roku placówka wsparcia dziennego "Tęczowa Świetlica" funkcjonuje w nowej lokalizacji w naszej siedzibie, Cieszyn, ul. Bielska 92. Zajecia odbywaja się w dni robocze od godz. 15.00-19.00. W ferie zimowe świetlica będzie czynna od 8.00-16.00.

W naszej siedzibie istnieje możliwośc spotkań rodziców biologicznych ze swoimi dziećmi, spotkania są zaadresowane dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dla rodziców, których dzieci przebywaja w pieczy zastępczej. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 883 969 680.

Nasze Stowarzyszenie może wesprzeć także materialnie osoby/rodziny w trudnej sytuacji życiowej, jeśli Ty lub osoba Ci bliska potrzebuje pomocy skontaktuj się z nami. Możemy pomóc np. poprzez ogłoszenie zbiórki w mediach społecznościowych.

 

loga.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

STATUT  PLACÓWKI  WSPARCIA  DZIENNEGO PN. „Tęczowa Świetlica”

PROWADZONEJ  W  FORMIE OPIEKUŃCZO-SPECJALISTYCZNEJ

                                                                Rozdział 1                                                                       

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Statut określa zasady działania Świetlicy/Placówki  („Tęczowa Świetlica”)  - prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 92 - zwanej dalej „Świetlicą”/"Placówką" oraz jej struktury organizacyjne realizowanej w ramach projektu pn. „Tęczowa Świetlica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

§ 2

Świetlica/ Placówka działa na podstawie:

1)ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.              z 2013 r., poz. 135 ze zm.)

2)Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3)niniejszego Statutu.

§ 3

Siedziba Świetlicy/Placówki mieści się w budynku GOKSiR Gumna, ul. Dolna 5, 43-426 Dębowiec.

§ 4

Świetlica/ Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczo-specjalistycznej.

Rozdział 2

CELE I ZADANIA

§ 1

1.Głównym zadaniem Świetlicy/Placówki jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2.Celem funkcjonowania Świetlicy/Placówki prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej jest zapewnienie dziecku:

1) opieki i wychowania,

2) pomocy w nauce,

3) organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych,

4) warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań oraz kompetencji kluczowych

5)  zajęć terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,

 

Przy realizacji celów i zadań Świetlica/ Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka,  a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Rozdział 3

ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJA

§ 1

1.Świetlicą/Placówką kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik Świetlicy/Placówki.

2.Kierownika Świetlicy/Placówki zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia.

3.Szczegółowe zadania i organizację Świetlicy/Placówki, a także specyfikę i zakres                                       sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Regulamin Rekrutacji.

4.Organem nadzorującym pracę Świetlicy/Placówki jest Zarząd Stowarzyszenia.

5.Do realizacji zadań Świetlicy/Placówki zarząd Stowarzyszenia zatrudnia osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

§ 2

Pobyt dziecka w Świetlicy/Placówce jest nieodpłatny oraz ma charakter dobrowolny.

 Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 1

Działalność Świetlicy/Placówki finansowana jest ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

 

 

loga.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Tęczowa Świetlica”

Gumnach, ul. Dolna 5

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawą działania Placówki Wsparcia Dziennego w Gumnach zwanej dalej „Placówką/Świetlicą”, są w szczególności:

1.1 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

1.2 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

1.3 Statut  placówki wsparcia dziennego „Tęczowa Świetlica

1.4 Niniejszy Regulamin.

§ 2.

1.Organem prowadzącym Placówkę jest Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 92.

2.Adres placówki wsparcia dziennego „Tęczowa Świetlica: Gumna, ul. Dolna 5, 43-426 Dębowiec (budynek GOKSiR).

3.Projekt realizowany jest od 1.05.2019 – 30.10.2021

4.Świetlica będzie funkcjonowała w okresie od 1.01.2021 do 30.10.2021 r. oraz w okresie trwałości projektu.

5.Biuro  projektu  znajduje  się w Cieszynie, przy ul. Katowickiej 157.

§ 3

1.Działalność placówki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

2.Działalność  Placówki  jest  także  współfinansowana  ze  środków własnych Stowarzyszenia.

§4

1.Obszarem działania Świetlicy jest powiat cieszyński.

2.Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat przebywającej w pieczy zastępczej i rodzinach adopcyjnych oraz ich otoczenie zamieszkujące na terenie powiatu cieszyńskiego oraz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu cieszyńskiego.

3.Dopuszcza się organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży poza siedzibą Świetlicy, w tym zajęcia plenerowe, wydarzenia kulturalno-sportowe, wyjazdy, wycieczki.

4.Udział  uczestników  w  wyjazdach  i  wycieczkach  organizowanych przez  Placówkę/Świetlicę  wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnego oświadczenia.

§ 5.

CELE I ZADANIA

1.Celem świetlicy środowiskowej będzie wspieranie rodziny przeżywającej trudności w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

2.W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących formach wsparcia realizowanych w Świetlicy:

2.1 zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości,

2.2 stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,

2.3 organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci

2.4 dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek zajęć z uwzględnieniem wieku, możliwości, niepełnosprawności, potrzeb rozwojowych.

2.5 wsparcie psychologiczne i terapeutyczne w zależności od potrzeb uczestników świetlicy w szczególności: samopoznanie, relaksacja oraz oczyszczenie z negatywnych emocji, wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków, pomoc dziecku w odnalezieniu jego mocnych stron, a także budowy pozytywnego obrazu siebie i innych. Pomoc wychowankom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Zaspokajanie potrzeb wychowanka ( zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa i potrzeb psychicznych ).

2.6. udziału w półkoloniach organizowanych podczas ferii zimowych oraz w okresie wakacyjnym – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

§ 6.

ORGANIZACJA I TRYB PRACY

1.Placówka będzie czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 do 18.30 (4 godziny dziennie) i będzie zapewniać opiekę nad dziećmi, a także dodatkowo zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez opiekunów świetlicy

2.Placówka będzie czynna również przez cały okres ferii zimowych oraz wakacji letnich od 8.00 - 16.00.

3.W ramach uczestnictwa w Świetlicy będzie zapewnione dodatkowe wyżywienie dla uczestników (ciepłe lub zimne napoje, zdrowe przekąski) a podczas półkolonii ciepły posiłek.

4.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Placówki oraz podczas powrotu z Placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice.

5.W tym samym czasie w Placówce nie powinno przebywać więcej niż 10 dzieci.

§ 7

1.Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań” z Cieszyna.

2.Placówką kieruje Kierownik - osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pełnienia ww. funkcji

3.Za koordynację projektu będzie odpowiedzialny Zespół Zarządzający w skład którego wchodzą: Kierownik Placówki, Członek Stowarzyszenia, Koordynator projektu.

4.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia są bezpośrednimi przełożonymi dla zatrudnionych w Placówce/Świetlicy. W przypadku pokrewieństwa lub powinowactwa osoby zatrudnionej z członkiem Zarządu, wówczas bezpośrednimi przełożonymi są pozostali Członkowie Zarządu 

§ 8

1.Osobami  sprawującymi  opiekę  nad  uczestnikami Placówki/Świetlicy i ponoszący  odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci będą Wychowawcy-Opiekunowie.

2.Do obowiązków Wychowawców będzie należeć:

2.1 Prowadzenie zajęć z grupą;

2.2 Prowadzenie dokumentacji dziecka

2.3 Organizacja czasu wolnego

2.4 Prowadzenie dziennika zajęć;

2.5 Prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem;

2.6 Organizowanie zajęć tematycznych;

2.7 Czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych;

2.8 Współpraca  ze  szkołą –wychowawcami,  pedagogiem  szkolnym,  psychologiem, kuratorem sądowym;

2.9 Współpraca z pracownikiem socjalnym, rodzicami lub opiekunami dziecka;

2.10 Informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach;

2.11 Udział w konsultacjach okresowej oceny sytuacji dziecka.

2.12 Wykonywanie innych poleceń Zespołu Zarządzającego.

§ 9

1.W Placówce zostaną zatrudnieni specjaliści:

1.1.Terapeuta, do którego obowiązków w szczególności należeć będzie: prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych grupowych oraz indywidualną terapię wychowanków.

1.2. Psycholog-  osoba odpowiedzialna za zajęcia indywidualne i grupowe z uczestnikami. Podczas wspólnych z psychologiem będą realizowane techniki ekspresyjne, głównym celem będzie samopoznanie, relaksacja oraz oczyszczenie z negatywnych emocji, wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków, pomoc dziecku w odnalezieniu jego mocnych stron, a także budowy pozytywnego obrazu siebie i innych. Pomoc wychowankom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.  Zaspokajanie potrzeb wychowanka (zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa i potrzeb psychicznych).

1.3.Nauczyciele, bądź osoby z uprawnieniami prowadzący regularnie zajęcia rozszerzające kompetencje kluczowe dla dzieci. Zaplanowano, że zajęcia prowadzone będą 3 razy w tygodniu po 3 godziny dydaktyczne w temacie matematyka i języki obce. Zajęcia będą realizowane w czasie godzin funkcjonowania świetlicy, w oddzielnej sali, żeby zapewnić dobre warunki do pracy z dzieckiem i będą dotyczyć zarówno tematyki programowej związanej z rozwiązywaniem zadań, przygotowaniem do sprawdzianów czy wyrównującej braki jak również tematyki dodatkowej umożliwiającej nabycie dodatkowej wiedzy. Tematyka i program zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek zajęć. Wybór tematyki zajęć (matematyka, języki obce) podyktowany został wiedzą posiadaną na temat najczęściej występujących problemów w nauce wśród dzieci/potencjalnych uczestników projektu. Wnioskodawca nie wyklucza zmiany tematyki zajęć pod kontem faktycznych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu.

1.4. Do prowadzenia zajęć opiekuńczych zatrudnieni w Świetlicy będą wychowawcy. (wychowawcy- osoby zatrudnione wpisane we wniosku).

1.5. Wszelkie  formy  działalności  Placówki  mogą  być  uzupełniane  i  wspomagane  przez świadczenia wolontariuszy pod nadzorem koordynatora Projektu lub wyznaczonego przez niego wychowawcę.

1.6. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

1.7.Przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń wolontariusz powinien zostać poinformowany o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, znajdujących się w Placówce.

1.8. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Kierownikiem Placówki.

1.9. Na  prośbę  wolontariusza  Kierownik Placówki może  wydać  mu  pisemną  opinię o wykonywaniu świadczeń na rzecz Placówki.

§ 10

FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI I JEJ WYCHOWANKOWIE

1.Świetlica przeznaczona jest dla 25 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat (15K, 10M) przebywającej w pieczy zastępczej i rodzinach adopcyjnych oraz ich otoczenie zamieszkujące na terenie powiatu cieszyńskiego oraz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu cieszyńskiego. Dzieci otrzymają wsparcie bezpośrednie w postaci umożliwienia im uczestnictwa w placówce "Tęczowa Świetlica", w której będą mieć zapewnioną opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z kompetencji kluczowych oraz działania animacyjne.

2.Przyjęcie  dzieci  i  młodzieży  do  Placówki  może  nastąpić  za  zgodą  rodziców  lub opiekunów dziecka na pisemnym wniosek rodziców lub opiekunów dziecka na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica  opiekuna.

3.Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

4.Wychowankowie mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe

5.Szczegółowe zasady rekrutacji będzie określał Regulamin Rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie udostępniony w Świetlicy oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.

6.Każde dziecko powinno przychodzić na zajęcia z zeszytami przedmiotowymi i książkami z uwagi na pomoc w nauce.

7.Wychowanek ma prawo do:

7.1 podmiotowego traktowania i poszanowania własnej godności;

7.2 Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do organizacji zajęć,

7.3 Swobody wyrażania myśli i przekonań;

7.4 Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

7.5 Korzystania z pomocy podczas odrabiania lekcji,

7.6 Bezpiecznego pobytu i ochrony przed wszelkimi przejawami agresji

8.Podczas zajęć w Placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią wychowanek jest zobowiązany do:

8.1 Uznawania godności i podmiotowości innych osób;

8.2 Przestrzegania zasad kultury współżycia;

8.3 Współpracy w procesie wychowania przez uczestnictwo w zajęciach;

8.4 Pomagania słabszym;

8.5 Przestrzegania regulaminu Placówki;

8.6 Dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,

8.7 Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

8.8 Dbania o mienie Placówki, utrzymanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach,

8.9 Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Placówce jak i poza nią, zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu.

9.Podczas zajęć w Placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią Wychowankom zabrania się:

9.1 Przynoszenia do Placówki przedmiotów niebezpiecznych,

9.2 Przynoszenia do Placówki  przedmiotów wartościowych (Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne zgubienie/uszkodzenie);

9.3 Korzystania w trakcie zajęć z telefonów komórkowych;

9.4 Samowolnego opuszczania terenu Placówki w czasie trwania zajęć;

9.5 Używania wulgaryzmów;

9.6 Wchodzenia na zakazane strony internetowe -o treściach demoralizujących;

9.7 Picia alkoholu, palenia tytoniu oraz korzystania z innego rodzaju używek.

10.W sytuacji nie przestrzegania powyższych zasad, możliwe są następujące rodzaje kar dyscyplinujących:

10.1 upomnienie ustne (uzyskanie dwukrotnego upomnienia skutkuje koniecznością opuszczenia Placówki w danym dniu);

10.2 Przeprowadzenie rozmowy wychowawczo –dyscyplinującej;

10.3 Zawieszenie udziału dziecka w zajęciach Placówki na określony czas lub zgodnie z decyzją wychowawców, w przypadku notorycznego nieprzestrzegania powyższych zasad, skreślenie na stałe z listy uczestników.

11.W przypadku zniszczenia mienia Placówki, odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci szkody ponoszą rodzice (opiekunowie). Zobowiązani są oni do ich naprawienia bądź zwrotu w naturze.

12.Sprawy i problemy zaistniałe w grupie dyskutowane są na forum grupy i rozwiązywane w drodze demokratycznych decyzji.

§ 11

1.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do:

1.1Punktualnego przyprowadzania lub posyłania dziecka do Placówki;

1.2Współpracy  w  zakresie  sprawdzania  postępów  uczniów,  dopilnowania wykonania przez dziecko (dzieci) prac domowych

1.3 Pomocy w organizowaniu imprez okolicznościowych i uczestniczenia w nich;

1.4 Informowania  o  każdej  zmianie  danych  osobowych/kontaktowych,  które zostały podane we Formularzu zgłoszeniowym o przyjęcie dziecka do Placówki;

1.5 Zapoznawania  się  z  bieżącymi  komunikatami  dostępnymi  na  stronie internetowej Organu Prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Placówki.

  2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są także do:

2.1 Zapoznania dzieci z niniejszym regulaminem i pomocy w jego przestrzeganiu;

2.2 Złożenia pisemnego oświadczenia czy dziecko będzie samodzielnie wracać do domu z  Placówki  po  zakończeniu  zajęć  czy  tez  będzie  odbierane  przez rodzica/opiekuna  dziecka bądź inne upoważnione osoby trzecie;

2.3 Punktualnego odbierania dzieci po zakończeniu zajęć (dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na samodzielny powrót dziecka do domu);

2.4 Informowania w formie pisemnej o wszystkich sytuacjach mających wpływ na pobyt dziecka w placówce w tym o chorobach i dietach (alergiach).

2.4 Niezwłocznego poinformowania Zespół Zarządzający Projektem  o rezygnacji z uczestnictwa

§ 12

DOKUMENTACJA PLACÓWKI

1. Placówka prowadzi następującą dokumentację:

1.1Dokumenty rekrutacyjne: deklaracje uczestnictwa w projekcie, listy ob

ecności na świetlicy, dzienniki zajęć,

1.2 Wniosek  o  przyjęcie  do  placówki lub skierowanie  do  Placówki  z  właściwego sądu,  korespondencję  dotyczącą  wychowanka,  diagnozy  pedagogiczne  wraz  z indywidualnym planem pracy w razie potrzeby

1.3 Program pracy Placówki.

2. Dokumentacja   osobista   wychowanków  prowadzona  jest  z  przestrzeganiem  zasad poufności i dyskrecji oraz ochrony danych osobowych.

3.Dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących

merytoryczną pomoc wychowankom  i  rodzicom  (opiekunom),  a  o  jej  udostępnieniu  każdorazowo  decyduje Kierownik Placówki.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Placówki i wszelkimi  dokumentami  stanowiącymi  podstawę  jej  działania,  o  których  mowa w§1 niniejszego Regulaminu.

2.Zdjęcia i materiały filmowe wykonywane podczas zajęć i imprez organizowanych przez Placówkę, wykorzystywane są jedynie w celu udokumentowania działań Placówki oraz ich promocji.

3.Zgodę  na  wykorzystanie  materiałów  zawierających  wizerunek  dziecka,  rodzice  lub opiekunowie  poświadczają  własnoręcznym  podpisem na  formularzu  zgłoszeniowym  o przyjęcie dziecka do Placówki. Zgoda ta obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące korzystania   z

oferty  Placówki,  w  szczególności  plakaty,  foldery,  inne  drukowane materiały  promocyjne,  relacje  i  spoty  telewizyjne,  radiowe,  publikacje  w  gazetach  i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie.

4.Wszelkie wnioski i skargi dotyczące działalności Placówki powinny być kierowane do Kierownika Placówki

5.W kwestiach nieunormowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Kierownik Placówki, od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia, który może ponownie rozpatrzyć sprawę.

Formularz zgłoszeniowy

SPEŁNIJ Z MIKOŁAJEM DZIECIĘCE MARZENIA to akcja, którą od 3 lat organizuje nasze Stowarzysznie dla podopiecznych z terenu Powiatu Cieszyńskiego przebywających w pieczy zastępczej. W listopadzie dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja, a my szukamy na Facebooku osób, które chcą obdarować konkretne dziecko prezentem. Dzięki wsparciu wspaniałych ludzi, w tym roku udało się spełnić 117 dziecięcych marzeń. Serdecznie dziękujemy wszystkim Mikołajom za okazane serce i zaangażowanie!

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii

mikolaj.jpg

Dnia 2 czerwca 2018 r. nasze Stowarzyszenie przy współpracy PCPR w Cieszynie i OPDiR w Mędzyświeciu zorganizowało kolejny Turniej dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Był to już X Turniej, a po raz V organizowany przez nas.  Impreza  bardzo się udała, nie popsuł jej nawet rzęsisty deszcz. Cieszymy się, że możemy organizować takie imprezy integracyjne i że cieszą się one dużym zainteresowaniem rodzin. Najbardziej radosnym dla nas jako organizatorów jest to, że dzieci chętnie przychodzą na Turnieje i dobrze się bawią. Tak naprawdę radość dzieci jest ogromną przyjemnością dla nas i dużą zapłatą za trud wkładany w przygotowanie tejże imprezy.Podczas Turnieju gościliśmy władze pPowiatu i Gminy Skoczów oraz  osoby, które na co dzień m. in. zajmują się wspieraniem rodzin i dzieci. Wśród nich byli: Pani Wicestarosta Maria Cieślar, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, Zastępca Burmistrza Skoczowa P. Andrzej Bubnicki, radna Powiatu Cieszyńskiego p. Anna Suchanek pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej komisji zdrowia i pomocy społecznej, radna Danuta Łabaj, a także Pani Barbara Wójtowicz – Kunc Zastępca DPCPR w Cieszynie, Pani Kazimiera Habarta Dyrektor domu dziecka w Cieszynie.

Turniej był współfinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego.

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało duże wsparcie od darczyńców, a wśród nich byli:

  Firma Polsprzęt Janusz Morawiec z Goleszowa

  Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą w Bielsku - Białej

  Firma Diehl Metering Sp. z o. o. z Bażanowic

  Praktyka Lekarska NZOZ Kostka Mrózek Pecold Spółka Partnerska z Goleszowa

  Firma Kargo Karol Hławiczka z Goleszowa

  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy z Goleszowa

  Spółdzielnia Brenna ul. Wyzwolenia 89 43-438 Brenna

  Hurtownia drobiu i jaj Mirosława Wierzbicka ze Skoczowa

  Firma Trumpf Mauxion Schocolates ze Skoczowa

  Fundacja Św. Antoniego z Ustronia

  Firma Canea z Ogrodzonej

  Sieć Sklepów Lewiatan z Międzyświecia

  Hotel Gołębiewski z Wisły

  Offsetdruk i Media z Cieszyna

  Firma Fameks z Goleszowa

  Cukiernia Bajka z Górek Wielkich

  Bank WBK z Cieszyna

  Firma Lys Fusion Poland z Istebnej

  Podziękowania dla Pani Anny Suchanek Radnej Powiatu Cieszyńskiego

  Podziękowania dla Pani Barbary Lasoń Dyrektor ZSPT w Międzyświeciu za udostępnienie boiska i terenu wokół szkoły

  Podziękowania dla pracowników domu dziecka w Międzyświeciu, za pomoc w zorganizowaniu imprezy i obsługę podczas Turnieju

  Podziękowania dla pracowników PCPR w Cieszynie za pomoc w zorganizowaniu imprezy i obsługę podczas Turnieju

  Podziękowania dla Przedszkola w Międzyświeciu

  Podziękowania dla PSP Skoczów

  Podziękowania dla OSP Międzyświeć

  Podziękowania dla OSP Wiślica

  Podziękowania dla OSP Mnich

  Podziękowania dla Pana Arkadiusza Lipy i Klubu Judo z Cieszyna

  Podziękowania dla Pani Barbary Morawiec

  Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy:-)

 

 W 2017 roku realizujemy 2 zadania współfinansowane przez Powiat Cieszynski:

1.Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych oraz poradnictwo psychologiczne dla rodzin adopcyjnych, w ramach tego zadania organizowane są grupy wsparcia dla zawodowych rodzinzastępczych i bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodzin adopcyjnych

2  Turniej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. W  ramach tego zadania planujemy zorganizowanie jednorazowej integracyjnej imprezy plenerowej. Turniej odbedzie się na początku czerwca osoby chętne do pomocy serdecznie zapraszamy.

   W listopadzie 2017 planujemy wraz z Uniwersytetem Śląskim zorganizowanie kolejnej V konferencji naukowej dla rodzin zastępczych i adopcyjnych i wszystkich osób zaangażowanych w prace z dziećmi przebywającymi (aktualnie lub w przeszłości) w pieczy zastepczej.

Zaproszenie 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" i

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego zapraszają

na międzynarodową konferencję

pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Janusza Króla i

Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Prof. dr hab. Zenona Gajdzicy

Specjalne potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin zaangażowanych w pieczę zastępczą 

Celem konferencji jest całościowe spojrzenie na rodzinę przez pryzmat jej nowych członków

 8 listopada 2016 o godz. 10.00-14.00 

Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62

                                                                                Organizatorzy serdecznie zapraszają

 

 

Międzynarodowa Konferencja

Specjalne potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin zaangażowanych w pieczę zastępczą

 Celem konferencji jest całościowe spojrzenie na rodzinę przez pryzmat jej nowych członków

         8 listopad 2016 r. godz. 10:00-14:00       

 Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62

Plan konferencji:

 Słowo wstępne otwierające:

Dorota Prysak, Małgorzata Ratajczak

10:00 – 10:15 Powitanie – Dziekan WEiNoE w Cieszynie prof. dr hab. Zenon Gajdzica,    Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Dyrektor PCPR Kazimiera Kawulok

Małgorzata Ratajczak – Prezes Stowarzyszenia: Kilka słów o działalności Stowarzyszenia

10:15 – 10: 30 Małgorzata Ratajczak – Prezes Stowarzyszenia: „Refleksje ze spotkań  z poprzednich konferencji”

10:30 – 11:00 Joanna Luberacka-Gruca - ekspert koalicji na Rzecz rodzinnej Pieczy Zastępczej w Warszawie: „ Jak pracować z dzieckiem po traumie i stracie”

11:00 – 11:30 Adrianna Sychrova - Uniwersytet w Pardubicach Republika Czeska:

 "Wsparcie dla profesjonalnych rodzin zastępczych w Republice Czeskiej"

 11:30 - 12:00   Agata Szweda - pedagog, psycholog ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju: „Dziecko biologiczne w labiryncie opieki zastępczej” pedagog z Jastrzębia

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 12:50 Wioletta Jas - wychowanka pieczy zastępczej: „Moja historia”

12:50 – 13:20 Barbara Wójtowicz-Kunc PCPR: "Potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą"

13:20 - 13:40 Bogusława Nidecka: „Kontakt z rodzicami biologicznymi na przykładzie własnych doświadczeń”

13:40 – 13:55 Ewa Gołębiowska - rodzic zastępczy: "Jak pomóc dziecku w rodzinie zastępczej, przykład własnej rodziny"

13:55 – 14:00 Dorota Prysak: Podsumowanie konferencji i dyskusja

 

Mikołajki 2015

W dniu 12 grudnia 2015 r w Sali oSP Cieszyn Bobrek odbyły się Mikołajki, w których wzięło udział około 100 osób, w tym 60 dzieci i 40 rodziców i opiekunów. Podczas Mikołajek przygotowaliśmy dla dzieci niespodzianki, m. in. strojenie choinki, kolędowanie, zabawy dla dzieci. Najważniejszym punktem tego miłego świętowania było przybycie Świętego Mikołaja. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci i dorosłych upominkami i słodyczami. Był również poczęstunek dla wszystkich uczestników. Ta wspaniałą impreza mogła się odbyć dzieki naszym wspaniałym sponsorom i przyjaciołom, wśród nich znaleźli się:

Bank Spółdzieczy ze Skoczowa

Firma CANEA z Ogrodzonej

Firma Mauxion Schocolates ze Skoczowa

Firma Megat z Goleszowa

Piekarnia Betlhehem z Pierśćca

Stowarzyszenie OLZA z Cieszyna

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji

Sklep Lewiatan Cieszyn Ul. Kossak Szatkowskiej

OSP Cieszyn Bobrek

Piękną choinkę podarował Burmiostrz Skoczowa.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ludziom Stowarzyszenia, którzy przyczynili sie do zorganizowania Mikołajek:)

Zobacz fotoreportaż z Mikołajek w galerii.

 

 

 

 

 

Zaproszenie na Konferencję

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

zapraszają na konferencję

pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Janusza Króla

I Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Prof. dr hab. Zenona Gajdzicy 

Szukanie dróg wyjścia ze stygmatu dziecka „Gorszego Boga”

w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym i jego konsekwencje

 3 listopada 2015 o godz. 10.00-14.00 

Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62 

Ideą konferencji jest nawiązanie i kontynuacja tematu życia w naznaczeniu stygmatami

oraz szukanie możliwości przeciwdziałania życiu w zredukowanej rzeczywistości.

 

 

 

TURNIEJ RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH CIESZYN 20.06.2015 r

Obejrzyj zdjęcia (galeria).

W sobotę 20 maja 2015 r. na Campingu Olza w Cieszynie odbył się Turniej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Gościliśmy rodziny zastępcze i adopcyjne oraz dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Przybyli również zaproszeni goście, a wśród nich byli:

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego P. Andrzej Bacza, Dyrektor PCPR P. Kazimiera Kawulok, P. Danuta Łabaj i P. Anna Suchanek radne powiatowe, a także kuratorzy z Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Cieszynie. Miło nam było również gościć rodziny zastępcze i przedstawicieli instytucji zajmujących się rodzinami zastępczymi z Czeskiego Cieszyna. 

Turniej był współfinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego. 

W organizacji imprezy otrzymaliśmy duże wsparcie od naszych darczyńców, a wśród nich byli: 

  Firma Diehl Metering Sp. z o. o. z Bażanowic

  Firma Polsprzęt Janusz Morawiec z Goleszowa

  Firma Mauxion Schcolates ze Skoczowa

  Firma Canea z Ogrodzonej

  Hotel Gołębiewski z Wisły

  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie

  Firma Kargo z Goleszowa

  Cukiernia Bajka z Górek Wielkich

  Firma Mokate z Ustronia

  Firma Ustronianka Sp. z o. o.

  Firma Bud Bruk Grzegorz Pietruszek z Cieszyna

  Firma Fenix Grzegorz Puchała – wywóz nieczystości płynnych na terenie Goleszowa, Ustronia i Skoczowa

  Auto – As Olga Pawelska - Ośrodek szkolenia kierowców z siedzibą w Goleszowie, z najlepszymi wynikami w powiecie

  Wideorejestracja i Fotoreportarze Mariusz Jaszczurowski z Cieszyna

  Stowarzyszenie Cieszyńska Kraina ze Skoczowa

  Firma Fameks z Goleszowa

  Sklep STX z Cieszyna

  Zamek Cieszyn

  Księgarnia Matras z Cieszyna

  Zakład Fotograficzny Fotoland z Cieszyna

  P SS Społem Cieszyn

  Orange Polska Salon z Cieszyna, ul. Matejki

  Zakład Mięsny Jan Bielesz Cieszyn 

 

  Jeszcze raz dziękujemy:

  Panu Andrzejowi Maciejczek za prowadzenie minidyskoteki dla dzieci, Pani Beacie Glet za malowanie buziek, Pani Klaudii Handzel za prowadzenie rozgrywek sportowych,Panu Robertowi Pawelskiemu za prowadzenie imprezy, wolontariuszom za prowadzenie zabaw i pomoc w organizacji imprezy.

   

VII Turniej dla rodzin zastępczych

Nasze Stowarzyszenie juz po raz drugi organizuje Turniej. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród rodzin zastępczych z naszego powiatu. W tym roku Tuirniej odbędzie się 20 czerwca 2015 r. Miejsce: Camping Olza w Cieszynie przy Al. Łyska. W programie przewidujemy różne artakcje dla dzieci.

Konferencja na Uś w Cieszynie: 

Zaproszenie

 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań

i Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 

zapraszają na konferencję pod patronatem Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

dr hab. Zenona Gajdzicy prof. UŚ 

Stygmat dziecka „Gorszego Boga”

w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym i jego konsekwencje

 2 grudnia 2012 o godz. 12.00-14.00

 Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Bielska 62 

Ideą konferencji jest ukazanie konsekwencji utrwalania  stygmatów

w życiu dzieci i młodzieży. Szukanie możliwości przeciwdziałania życiu w zredukowanej rzeczywistości.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

 

W dniu 6 grudnia organizowane są Mikołajki dla dzieci. Mikołajki rozpoczną się o godz. 13.00 w sali OSP w Cieszynie Mnisztwie. Trwają zapisy. Wszystkie rodziny zastępcze i adopcyjne chcące wziąć udział w Mikołajkach serdecznie zapraszamy. Dziękujemy wszyskim sponsorom za pomoc w przygotowaniu paczek dla dzieci. 

 

Informujemy, iż w dniu 18 września (czwartek) o godz. 17.30 rozpoczyna się szkolenie podnoszące kwalifikacje dla rodzin zastępczych. Jest to cykl szkoleń składający się z 10 spotkań w oparciu o program PRIDE. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też rodziny zainteresowane, które jeszcze się nie zapisały proszone są o kontakt tel 509 834 977.

Przypominamy także o grupie wsparcia, która odbędzie się w 3 wtorek miesiąca o godz. 17.00. 

W miesiącach wrzesień, październik i listopad organizujemy dla dzieci wyjazd terapeutyczny do Nieledwii. Rodziny zainteresowane proszone są o kontakt. Ilość miejsc na wyjazd jest również ograniczona.

Zachęcamy do skorzystania z różnych form pomocy organizowanych przez Stowarzyszenie. Rodziny będące w Stowarzyszeniu informujemy, że Mikołajki planowane są na dzień 13 grudnia najprawdopodobniej w OSP w Cieszyn Mnisztwo.

TURNIEJ RODZIN ZASTĘPCZYCH - Międzyświeć 07-06-2014 r.

DSCF8631.JPG

W sobotę 7 czerwca br. odbył się już po raz VI Turniej Rodzin Zastępczych. Miejsce: Międzyświeć, a dokładniej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu przy ulicy Malinowej. Po raz pierwszy turniej odbył się w 2009 roku i przez pięć poprzednich edycji organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. W tym roku po raz pierwszy Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „Tęczowa Przystań” w Cieszynie, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Stowarzyszenie to przejęło zaszczyt prowadzenia Turnieju na najbliższe 5 lat. Ale przejdźmy do konkretów.

W Turnieju wzięło udział ponad 275 osób, w tym 141 dzieci. Pogoda bajka, na niebie ani jednej chmurki, zimne napoje miały wzięcie.

Oficjalnie Turniej Rozpoczęła Pani Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Ratajczak, wspierana przez Wicestarostę Powiatu Cieszyńskiego Pana Jerzego Pilcha, dyrektora PCPR w Cieszynie Panią Kazimierę Kawulok, Prezes Oddziału Powiatowego TPD w Cieszynie Panią Danutę Łabaj oraz Panią Ilonę Pietruszek. W międzyczasie przybył jeszcze jeden zacny gość Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Pan Stanisław Kubicjus.

W tym dniu największym powodzeniem cieszyły się zimne napoje oraz dmuchana zjeżdżalnia z trampoliną dla najmłodszych gdzie nad bezpieczeństwem dzieci czuwał Pan Marek wraz z Panią Andżeliką, a wierzcie mi, mieli co ogarniać . Starsze dzieci uczestniczyły w turnieju piłki nożnej 3-osobowej, gdzie nad całością czuwał Pan Marek, wkraczający ostrym gwizdkiem między nogi przeciwników. Dla najmłodszych był zorganizowany mini tor przeszkód z nagrodami gdzie nad całością czuwała przemiła Pani Kasia (a jak wiadomo z Kasią się zawsze upiecze). Nad upałem próbowały zapanować dwie Panie od malowania buziek, Pani Beatka i Pani Malwina wymalowując cuda na twarzach dzieci, co chroniło poniekąd od słońca. Miej więcej w połowie trwania Turnieju zjawili się Wojowie Średniowieczni ze swoimi Pannami. Zaprezentowali krótkie sceny walki na miecze. Zaprosili do zabawy również dzieci. W pierwszej konkurencji odbyła się walka na to-pory (pory warzywa nie topory) a następnie odbył się konkurs przecinania na pół głowy……… spokojnie, była to głowa kapusty. Techniki były różne od jednego cięcia i główka pękała na pół, po zadawanie ciosów krótkich ale szybkich – tu główka pokrążona idealnie do bigosu.

Niesamowicie gorąco, a Wojowie poubierani jakby szli na Sybir – chełmy, kolczugi, skórzane ubrania, ciężkie tarcze i miecze, na szczęście zaopatrzenie wody podołało ich pragnieniu – źródło nie wyschło.

Po Wojach przyszła pora na przeniesienie się w XXI wiek i zaczęła się Mini Dyskoteka dla najmłodszych, gdzie w żywiole był prowadzący jegomość w kolorowych włosach, a i dzieci ochoczo tańczyły.

Dla starszych i nie tylko odbyła się niesamowicie widowiskowa konkurencja przeciągania liny, gdzie rywalizowała płeć piękna przeciw niby silniejszej płci przeciwnej, tu liny pilnował…………, nie, nie bójcie się, liny nie chcieli ukraść, nad całością czuwał Pan Jarek. No i tu porażka na całej linii, wygrała drużyna…….. , no właśnie Panie wygrały i to bodajże, jak dobrze policzyłem 4-1.

Na koniec niestety mi została powierzona funkcja ogłoszenia końca Turnieju – Pani Prezes Małgorzata Ratajczak widząc co się dzieje, jak świetnie bawią się dzieci, opiekunowie, rodzice, i sami organizatorzy nie miała serca tego ogłosić.

Dla wszystkich był przygotowany poczęstunek w postaci ciepłego bigosu lub gulaszu, przepysznych kanapeczek, zimnych i ciepłych napojów, pysznych hamburgerów oraz kiełbasa z grilla, a na deser przepyszne ciasta z okolicznych cukierni. Dodatkowo jeszcze był świeży popcorn i wata cukrowa – tu się trochę maszyna buntowała, ale chłopaki z obsługi dawali radę. A i słodyczy ci u nas było dostatek: chrupki wafle, ciasteczka, cukierki, batoniki, czekolady – mnie zęby bolą do dzisiaj.

W tym upale pokłony dla obsługi wydającej wszystkie te smakołyki, ciepło a tu grill, para z kotła od bigosu, gulasz dymi, para z czajników, szacun. Popcorn i wata cukrowa też ciepło. Niby ulga przy zimnych napojach, ale wiadomo ciepło to największe kolejki do zimnego. Przy ciastach też niby spokój, ale kusi słodkie… o kanapkach też trzeba wspomnieć, niby małe, ale same wołały zjedz mnie.

I to wszystko zupełnie za darmo. Nie wierzycie, zapytajcie się tych co byli, a najlepiej za rok te rodziny zastępcze, które nie były, niech przyjdą i same się przekonają.

O oprawę muzyczną dbał całym czasem nasz sympatyczny DJ Żano, gdzie przy okazji powspominał sobie swoje młodzieńcze lata.

Dodam jeszcze, że ekipa z Domu Dziecka z Międzyświecia przyczyniła się w znacznym stopniu przy organizacji tego Turnieju i to nie tylko opiekunowie, kadra pracownicza ale same dzieci pomagały.

Czy to był turniej? Tak to był turniej, były rozdawane nagrody, dyplomy za udział w poszczególnych konkurencjach, konkursach. Kto wygrał ten turniej? Myślę, że wszyscy. Wszyscy którzy tam byli, zarówno rodziny jak i Ci co pomagali przy organizacji, każdy miał swój wkład w radość tych wszystkich dzieci.

Czy to był wyjątkowy turniej? Każdy poprzedni był wyjątkowy i ten też, pogoda, atrakcje, atmosfera, jedzenie, muzyka, ………….

Turniej nie mógłby się odbyć bez naszych przyjaciół sponsorów, którzy poświęcili dla nas czas, chojnie nas obdarowali własnymi produktami, a i pieniędzy nie szczędzili.

Podziękowania dla:

 • Lys Fusion Poland z Istebnej
 • Restauracja Trzech Braci z Cieszyna
 • Sklep STX z Cieszyna
 • Canea z Ogrodzonej
 • Mirometr z Bażanowic
 • Megat z Goleszowa
 • Hotel Gołębiewski z Wisły
 • Piekarnia Bethehem z Pierśćca
 • Mauxion Schcolates ze Skoczowa
 • Mendelez z Cieszyna
 • Optimal ze Skoczowa
 • RKS Goleszów
 • Firma Kargo z Goleszowa
 • Bank Spółdzielczy ze Skoczowa
 • Stołówka Maja ze Skoczowa
 • Piekarnia Mirosław Grabowski ze Skoczowa 
 • Piekarnia Jan Szalbot z Wisły
 • Cukiernia Bajka z Górek Wielkich
 • Cukiernia Janeczka z Wisły i Ustronia
 • Cukiernia Haneczka z Międzyświecia
 • Restauracji Corient Grzegorz Mizia z Goleszowa
 • P. Andrzejowi Maciejczek za prowadzenie minidyskoteki dla dzieci
 • P. Beacie Glet za malowanie buziek
 • P. Mariuszowi Kral za prowadzenie
 • P. Kasi Kral za zabawy
 • P. Markowi Kustra za atrakcje dla dzieci
 • P. Tomkowi Glajcarowi za użyczenie sprzętu

Andrzej Maciejczek (jegomość w kolorowych włosach)


Nasze największe wydarzenie

Nasze Stowarzyszenie w dniu 10 maja br w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie zorganizowało występ Kabaretu Łowcy.B. Tak naprawdę to odbyły się 2 występy. Pierwszy występ odbył sie o godz. 16.00 był skierowany dla rodzin z kręgu Stowarzyszenia, dodatkowo zaprosiliśmy wszystkie rodziny zastępcze, dzieci z domów dziecka, a także podopiecznych szkół i ośrodków specjalnych z naszego powiatu. Udział tych osób w organizowanym przedstawieniu był bezpłatny. Drugi występ o godz. 18.30 został zorganizowany dla „ludzi dobrych serc”, rozumiejących i popierających działalność  naszego Stowarzyszenia.                                                                                                             

Wydarzenie to odbyło się w ramach Międzynarodowych Dni Godności Osób z Upośledzeniem Intelektualnym. Występ "Łowców.B" bardzo się wszystkim podobał, uczestnicy wyszli z niego w dobrym humorze. Dodatkowo przygotowaliśmy konkurs pt:" Chcieć znaczy móc", zaproszeni goście chętnie przystępowali do konkursu i za poprawne odpowiedzi zdobyli ciekawe nagrody.

Nasze przedsięwziecie nie mogłoby sie odbyć bez wsparcia naszych przyjaciół:

Firmy Canea z Ogrodzonej, sklepu STX z Cieszyna, Restauracji Trzech Braci z Cieszyna,Firmy Optimal ze Skoczowa, zegarmistrza Mieczysława Płonka z Cieszyna, kawiarnii Mocca Cafe w Cieszynie

A także instytucji: Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Urzędu Miasta w Skoczowie,

 

Łowcy.B

WAŻNE

Zapraszamy na Kabaret Łowcy. B

 

Sobota 10 maja br

 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego „TĘCZOWA PRZYSTAŃ” organizuje występ Kabaretu Łowcy. B. Występ Kabaretu odbędzie się w najbliższą sobotę 10 maja br. o godz. 18.30. Bilety dostępne są w cenach: 35, 40, 50 zł. Kabaret wystąpi w tym dniu dwa razy. Pierwszy z występów jest charytatywny i skierowany dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (domach dziecka, rodzinach zastępczych), oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uczących się w szkołach i ośrodkach specjalnych na terenie powiatu cieszyńskiego. Impreza organizowana jest w ramach obchodów Międzynarodowych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Kupując bilet na koncert fundujesz miejsce na występ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i dzieci z niepełnosprawnością.

Organizatorzy serdecznie zapraszają !!

 

Więcej informacji na stronie:

www.patrzsercem.ox.pl

 

Bilety do nabycia w Cieszynie:

Teatr im. Adama Mickiewicza, bilety do nabycia w kasie Teatru, tel.(33) 85 77 590

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 lutego 2014 r. odbędzie się kolejna grupa wsparcia w siedzibie Stowarzyszenia, początek o godz. 17.00.

Kolejne Grupy Wsparcia w 2014 r. będą się odbywały w każdy III wtorek miesiąca z wyłączeniem lipca i sierpnia (w miesiącach wakacyjnych termin grupy wsparcia będzie ustalany indywidualnie z uczestnikami). 

 

W dniu 7 marca w ramach Dnia Kobiet organizujemy w naszej siedzibie spotkanie towarzyskie. Początek spotkania planowany jest na godziną 18.00. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy na placki ziemniaczane. W tym celu organizujemy zbiórkę pieniężną w wysokości 7 zł od osoby.

Na w/w spotkanie zaprosiliśmy naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych zza Olzy z Czeskiego Cieszyna. 

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z zarządem.

 

W dalszym ciągu jest możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy UŚ w zakresie korepetycji w nauce. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z telefoniczny lub mailowy. Korepetycje organizowane są według indywidualnych potrzeb.  

Nasze Stowarzyszenie przygotowuje się wspólnie Uniwersytetem Śląskim do Dnia Godności. To wydarzenie w tym roku przypada w okresie od 7 do 10 maja. Naszym zadaniem jest organizacja Kabaretu w dniu 10 maja. Osoby chętne do pomocy w tym czasie już dziś gorąco zapraszamy.


W dniu 7 czerwca organizyjemy Turniej dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych i  placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz ich opiekunów. Impreza odbędzie się przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie - Domu Dziecka w Międzyświeciu. Szykuje się ciekawa impreza, już dziś gorąco zapraszamy !!