Dokumenty do pobrania

Przydatne linki

STATUT NASZEGO STOWARZYSZENIA  Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjych „Tęczowa Przystań”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób, których głównym celem jest realne wspieranie rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2009 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Cieszyn.

2.  Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego miejscowe prawo.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji dzieci i młodzieży;

 2. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym, adopcyjnym, kandydatom na rodziny oraz wychowankom usamodzielniającym się;

 3. Szeroko pojęta integracja dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;

 4. Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia;

 5. Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych i adopcyjnych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji;

 6. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

§ 8

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:

 1. Tworzenie i realizowanie programów pomocowych, projektów i akcji skierowanych do rodzin zastępczych, adopcyjnych i wychowanków usamodzielniających się;

 2. Doradztwo na każdym etapie tworzenia rodziny zastępczej, adopcyjnej, procesu usamodzielnienia;

 3. Prowadzenie bazy danych specjalistów i instytucji oferujących pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzin oraz wszelkich informacji pomocnych rodzinom w pełnieniu ich funkcji;

 4. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego;

 5. Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i odzież oraz w niezbędne usługi dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i wychowanków, w tym ich wymianę;

 6. Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla rodzin i wychowanków;

 7. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, jak koncerty, konkursy, aukcje, loterie, turnieje i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych;

 8. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności wśród rodzin zastępczych i adopcyjnych;

 9. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach, szkoleniach i warsztatach dla rodzin i wychowanków;

 10. Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia;

 11. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia, takich jak imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym;

 12. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, osobami i instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi;

 13. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granicą.

§ 9

1.  Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

2.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy pragną urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

2.  Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która nie ukończyła 16 rok życia.

3.  Członkami zwyczajnymi są także członkowie założyciele Stowarzyszenia.

4.  Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji zwierającej rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

5.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)     Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b)     Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

c)     Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

d)     Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

e)     Korzystania nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń     i innych form działalności Stowarzyszenia, w celach związanych z jego statutową działalnością.

f)      Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.

6.  Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)     Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

b)     Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

c)     Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

d)     Wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacać składki.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14

1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2.  Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

3.  Członkostwo honorowe jest dożywotnie i wiąże się ze zwolnieniem członka honorowego ze składek członkowskich.

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

1.  Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2.  Wykluczenia przez Zarząd:

a)  za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

b)  za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia;

c)  za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy składkowe;

d) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w podpunktach a) i b);

e) z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;

f) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3.  Śmierci członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 § 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 § 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.

4. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 21

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż jeden raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, a termin i miejsce jego obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na czternaście dni przed datą rozpoczęcia obrad.

 § 22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek co najmniej piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może ono odbyć się w każdym czasie.

§ 23

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w trakcie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, a każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 25

Do wyłącznej właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;

2. Uchwalanie zmian statutu;

3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

4. Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

5. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze;

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;

8. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

9. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

10. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

11. Podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady;

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 26

1. Zarząd liczy minimum trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezes, Wiceprezes.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia;

2. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;

4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał;

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

6. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody kierowane będą na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności Stowarzyszenia;

2. Składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;

3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu;

4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 30

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 punktach 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

3. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 § 31

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)  ze składek członkowskich;

b)  z dochodów z własnej działalności statutowej;

c)  z darowizn, spadków, zapisów;

d)  z dotacji oraz ofiarności publicznej, w tym środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej;

e)  z dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 32

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 33

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majatkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub prezes Zarządu działający jednoosobowo.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub   w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

§ 36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 37

Zmiany Statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.